• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Concept

Twente Biënnale International Art Festival      London --- Hengelo --- Berlin -------------------  Moscow
12 tm 22 mei - 2011 - Hengelo NL
- Internationale topkunst en Oost-Nederlands talent op 3 ha industrieel erfgoed in het hart van Twente.

Twente Biënnale gaat over maatschappelijke actualiteit uit de periode na 11/9 en de huidige cultuur van de alles overheersende massamedia. Behandelde thema’s zijn o.a. de veranderende culturele identiteit en politieke ideologie, de steeds sneller groeiende technologie, maar ook de maatschappelijke betekenis van de beeldende kunst anno 2011.

Informatie

Twente Biënnale is een nieuw evenement met een uitdagend en spraakmakend programma van hedendaagse kunst, dat plaats vindt op 3 ha industrieel erfgoed nabij Hengelo centrum. Internationale topkunst wordt kriskras gemixt met Oost Nederlands talent uit de kunst en kunstopleidingen.

Twente Biënnale vindt voornamelijk plaats in en om de fabriekshallen van het voormalige Hazemeijer Holec, in de 20e eeuw producent van zware elektrische schakelkasten en meetapparatuur. Sinds enkele jaren kent het terrein onder de naam Creatieve Fabriek een herbestemming met kunst, cultuur en creatieve economie. De nieuwe stichting Hazartfactory is een platform dat daar evenementen zoals Twente Biënnale, Power-Up Gaming Festival en Pecha Kucha Nights organiseert.

Achtergrond

In de huidige maatschappij worden we ons steeds meer bewust van de complexe en voortdurend wisselende stroom van beelden en informatie. Na 11 september 2001 en de digitale revolutie is onze wereld onderhevig aan een hoeveelheid verhalen waarbij het nauwelijks mogelijk is om onderscheid te maken tussen het realistische, het fantasievolle, het fictieve of het interactieve. Het zijn verhalen die door de media, reclame, politiek en propaganda zodanig zijn verkleurd en verwisseld dat het vragen oproept over onze beleving van de bestaande wereld. Bovendien is er zowel op globale als op menselijke schaal sprake van tegenstrijdige ontwikkelingen die een zinvolle betekenis van onze leefwereld moeilijk als eenduidige realiteit kan duiden.

Twente Biënnale heeft beeldend kunstenaars uitgenodigd die in hun werk juist met het oog op deze realiteit een standpunt innemen of vragen oproepen, en actuele maatschappelijke kwesties behandelen zoals culturele identiteit, ideologie, integratie, populisme, technologie, religie, extremisme maar ook de positie van kunst zelf in een politiek snel verschuivend landschap..

Twente Biënnale zoekt met deze standpunten en vragen de confrontatie met het publiek, door kunst te presenteren dat verontrust, fascineert, afstoot, en vragen oproept over de kunst zelf en de betekenis van kunst in het huidige, ingrijpend veranderende politieke landschap. Vanuit diverse domeinen worden door de deelnemende kunstenaars grenzen afgetast tussen kunst en maatschappelijke actualiteit. Naar politiek en nieuws verwijzende werken, naar persoonlijke beeldverhalen, naar de relatie met de openbare ruimte en de realiteit met de steeds sneller groeiende media en technologie.Concept

Twente Biënnale International Art Festival      London --- Hengelo --- Berlin ----------------  Moscow
12 - 22 mei - 2011 - Hengelo NL - The best international art and talent from the East of the Netherlands on 3 ha of industrial heritage in the heart of Twente.

Twente Biënnale addresses current affairs in a post 9/11 society and the contemporary culture of the all encompassing presence of mass media. Addressed topics are, among others, the changing cultural identity and political ideology, the ever-faster growing technology, but also the social meaning of the visual arts circa 2011.

Information

Twente Biënnale is a new event with a challenging and controversial program of contemporary art, taking place on 3 ha industrial heritage near the centre of Hengelo. The best international art is found side by side with talent from the East of The Netherlands: from established artists to art students.
Twente Biënnale is mainly taking place in and around the former factory halls of Hazemijer Holec, a 20th century producer of heavy electrical switch-boxes and measuring equipment. Several years ago the terrain was renamed Creatieve Fabriek (creative factory) and got a new destination as a hotbed for art, culture and creative economy. The new foundation Hazartfactory is a platform organising events such as the Twente Biënnale, Power-Up Gaming Festival and Pecha Kucha Nights on the terrain.

Background

In modern society we are becoming more and more conscious of the complex and ever-changing flow of images and information around us. After the 11th of September 2001 and the digital revolution, our world is so full of stories it is almost impossible to distinguish reality, fantasy, fiction and interaction. These are stories so coloured and transformed by media, commercials, politics and propaganda it calls our experience of the present-day world into question. Moreover, contradicting developments on both a global and personal level make it difficult to recognise a significant explanation of our world as straightforward reality.
Twente Biënnale has invited visual artists who use this reality as a starting point to make statements or ask questions, addressing current affairs in society such as cultural identity, ideology, integration, populism, technology, religion, extremism, but also the position of art itself in a fast-changing political landscape.
Twente Biënnale is looking for a confrontation with the public with these statements and questions, by presenting art which disturbs, fascinates, horrifies, and calls into question art itself and the meaning of art in the current, radically changing political landscape. The participating artists are exploring the boundaries between art and current social affairs in different fields. The works refer to politics and news, personal stories, the relation with public space and the reality of the ever-faster growing presence of media and technology.

installaties - objecten - schilderkunst
performances - video - film - mediakunst
guerilla-art - augmented reality -  debat
virtual reality - workshops - muziek - theater
rondleidingen - symposium - artist-talks

3 ha industrieel erfgoed nabij Hengelo centrum met internationale topkunst en Nederlands talent over actualiteit van kunst en maatschappij in post - 9/11.

Twente Biënnale 2013!
23 mei - 9 juni
Enschede - Roombeek

Contact: organisatie@twentebiennale.nl

  • Facebook: twentebiennale
  • Flickr: twentebiennale
  • Twitter: twentebiennale
  • YouTube: twentebiennale